top of page

Privacyverklaring 

 

Marlies Roemen Fotografie is een eenmansbedrijf en is als volgt te bereiken:

 

Post-/vestigingsadres:         Muntsingel 22, Herkenbosch

Postcode:                             6075 GV

KvK nummer:                      74509802

Telefoonnummer:                +31(0)653343101

E-mailadres: info@marliesroemenfotografie.nl

______________________________________________________

 

Dit is de privacyverklaring van marliesroemenfotografie.nl 

 

Marlies Roemen Fotografie respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Marlies Roemen Fotografie zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie, die je aan haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Marlies Roemen Fotografie. Wees je er bewust van dat Marlies Roemen Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Marlies Roemen Fotografie.

 

Persoonsgegevens

 

Marlies Roemen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:                                                 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

- Geboortedatum en geboorteplaats van jullie kind(eren)

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie of tijdens het kennismakingsgesprek)

– Foto’s in opdracht gemaakt

– Gegevens over je activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

 

Marlies Roemen fotografie verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers. Deze gegevens zijn actief door jou aan mij verstrekt of jullie hebben hiervoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven.

 

De volgende bijzondere en /of gevoelige gegevens verwerkt Marlies Roemen Fotografie:

 

 • Foto’s

 

Marlies Roemen Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier onder aan deze pagina, dan verwijder ik deze informatie.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

 

Marlies Roemen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening

 • Om geboorte / newborn reportages te kunnen verzorgen

 • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten

 • Om jouw betaling af te kunnen handelen

 • Marlies Roemen Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde Besluitvorming

 

Marlies Roemen Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoelang Marlies Roemen Fotografie je persoonsgegevens bewaart

 

 • Marlies Roemen Fotografie bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/ overeenkomst is gesloten.

 • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: 

 

Marlies Roemen Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

 

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Marlies Roemen Fotografie bewaart de geboortereportage 3 maanden, tenzij er anders is overeengekomen. Belangrijk is dat jullie zorgen voor voldoende backup van de gemaakte foto’s en filmbeelden.

 

Foto’s worden alleen in goed onderling overleg gepubliceerd op mijn eigen website https://www.marliesroemenfotografie.nl. Voor publicatie op social media, websites of commerciële doeleinden van derden wordt toestemming gevraagd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Marlies Roemen Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                      

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marlies Roemen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar mij sturen via E-mailadres: info@marliesroemenfotografie.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indienen klacht

 

Marlies Roemen Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Marlies Roemen Fotografie  persoonsgegevens beveiligt

 

Marlies Roemen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaand link naar mijn mailadres. 

bottom of page